Småkraft

Små kraftverk er en fellesbetegnelse på vannkraftverk som er mindre enn 10 MW. Disse vannkraftverkene kan deles inn i mikrokraftverk, minikraftverk og småkraftverk.

NVE har ansvaret for forvaltningen av alle de kraftverkene som er konsesjonspliktige. Forvaltningsansvaret omfatter hele prosessen fra veiledning av søknader til tilsyn av kraftverk som er satt i drift.

NVE anbefaler at det søkes om konsesjon for alle kraftverk som er over 1 MW. Er kraftverket under 1MW så er det ikke sikkert at man trenger å søke om konsesjon. Det som er avgjørende er om ditt tiltak er til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget. Er man usikker på dette så vil NVE gjøre en konsesjonspliktvurdering. 

Les mer om små kraftverk på sidene til NVE.

Klive-montor-klatrer-opp-stolpe-alvdal-41
Bilde: MarketMap