Plusskunder

En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker.

Dersom du som elektroinstallatør blir kontaktet av en som ønsker å bli plusskunde bør du sette deg inn i tilknytningsprosessen samt de tekniske krav til anlegg som kreves av netteier.

I følge NEK 400:2014 skal produksjonsanlegg som kobles opp mot strømnettet meldes inn til nettselskapet, uansett størrelse. Dette gjelder også ved installasjon av batteripakker. Det er derfor viktig at plusskundeanlegget blir meldt inn slik at dette kan registreres og merkes i strømnettet. Klive anbefaler alle elektroinstallatører som skal installere plusskundeanlegg om å sette seg inn i spesielle krav om dette i NEK400:2014.

En plusskunde kan ikke levere strøm til nærmeste nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv. Anlegget må derfor alltid kobles til bak målepunktet til den aktuelle plusskunden, slik at produksjonen kan benyttes til eget forbruk. For at plusskundeanlegget skal kunne bli avregnet, og kunden får betalt for produksjon levert på nettet, må det være installert automatisk strømmåler som er egnet. Denne måleren monteres etter anlegget er ferdigmeldt til oss.

Tilknytningsprosess

Slik foregår prosessen for å bli plusskunde:

 • Kunde kontakter godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget.
 • Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen via Klive sitt meldingssystem for elektroinstallatører.
 • Klive behandler meldingen og oversender plusskundeavtale til kunden. Hvis det er behov for eventuelle nettforsterkninger, gis det samtidig tilbakemelding om dette. Nettforsterkninger utføres av Klive etter avtale med kunden.
 • Kunden inngår tilknytningsavtale. Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn nødvendig dokumentasjon i form av ferdigmelding og samsvarserklæring. Kunden kan ikke selge strøm før anlegget er ferdigmeldt.
 • Klive installerer nødvendig målerutstyr. Om nettforsterkninger er nødvendig, bekostes dette av kunden gjennom et anleggsbidrag. Nettforsterkninger utføres av Klive.
 • Anlegget settes i drift.

Kostnader

Plusskunden må dekke alle kostnader i eget hus, herunder kostander til elektroinstallatør. I samarbeid med elektroinstallatøren er det kundens ansvar å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles av nettselskapet.

Dersom innmating fra plusskunden medfører behov for å forsterke strømnettet, har nettselskapet anledning til å kreve et anleggsbidrag slik at plusskunden selv dekker kostnadene som påføres nettet. Her gjelder de samme regler som for ordinære strømkunder. For å kunne måle og avregne både forbruk og produksjon, kreves det en automatisk strømmåler. Kostnader ved et eventuelt målerbytte dekkes av nettselskapet.

Nettleie og inntekter

Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd: et fastledd og et energiledd. Fasteleddet betales per målepunkt. Energileddet gjenspeiler de marginale tapskostnadene i nettet og er avregnes etter hvor mye strøm som forbrukes. I tillegg betales det for selve strømforbruket fra kraftleverandør.

En plusskunde betaler ikke nettleie for den strømmen vedkommende mater inn i nettselskapets nett. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil dette bidra med å redusere elektriske tap i nettet. Plusskunden får derfor betalt for dette bidraget gjennom et negativt energiledd som for tiden er på 3,5 øre/kWh.

Frivillig ordning for begge parter

 • Kunden betaler ikke nettleie for det forbruket som dekkes av kundens egen strømproduksjon.
 • Kunde må gjøre avtale med et strømselskap om salg av eventuell overskuddsproduksjon som mates inn i strømnettet.
 • Plusskunden behøver ikke å betale andre tariffledd for innmating av overskuddsproduksjonen. Ordinære kraftprodusenter må betale dette andre tariffleddet.
 • Plusskunder slipper å inngå balanseavtale med Statnett
 • Plusskunden behøver ikke å ha omsetningskonsesjon for å selge overskuddsproduksjonen

Tekniske krav

Det er viktig å velge en type vekselretter som tilfredsstiller Klive sine tekniske krav. Kravene er laget for at anlegget skal kunne tilfredsstille FoL (Forskrift om Leveringskvalitet), og er basert på standardene EN 50438 og VDE-AR-N 4105. Det norske strømnettet er historisk bygget med tanke på effektflyt i kun én retning: fra større kraftverk i høyspentnettet frem til sluttbrukere i lavspent distribusjonsnett. Plusskunder kan i perioder føre til at effektflyten skifter retning i distribusjonsnettet. Dette kan påvirke spenningen og leveringskvalitet til andre kunder.

Nettselskapet må derfor forsikre seg om at produksjonsanlegget er utrustet på en slik måte at det ikke skaper for store forstyrrelser i nettet, og at plusskunden sitt anlegg ikke fortsetter å mate inn strøm i et område som er frakoblet på grunn av vedlikehold. Dette kan medføre fare for personell som arbeider i nettet. Installasjon av frakoblingsbryter er obligatorisk i henhold til NEK 200:2014. Plassering av denne bryteren avgjøres mellom kunde og elektriker, men det er viktig at bryteren er tilgjengelig for nettselskapet til enhver tid. Plassering av bryteren beskrives av elektriker i ferdigmelding.

Klive anbefaler at kunder kontakter godkjent elektroinstallatør før anlegg kjøpes. Det vil sikre at du kjøper anleggsdeler som oppfyller nødvendige krav for tilknytning til strømnettet. Klive har utformet en egen plusskundeavtale. Avtalen er basert på standardvilkårene for nettilknytning, men inneholder i tillegg noen særbestemmelser for tilknytning og nettleie som gjelder for plusskunder.